logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Odpoveď MH SR na výzvu vyvodiť dôsledky za zvýšenie cien

 

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
 
 
Bratislava 9. februára 2017
číslo: 14437/2017-4130-05734
 
 
Vážená pani Stašenková,
 
Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „MH SR") bol dňa 23. januára 2017 z Úradu vlády Slovenskej republiky postúpený list zástupcov skupiny spotrebiteľských združení, ktorým sa obrátili na predsedu vlády Slovenskej republiky pána Roberta Fica s výzvou na vyvodenie dôsledkov za zvýšenie cien energií a vody. Ku skutočnostiam uvedeným v predmetnom liste si z hľadiska pôsobnosti MH SR dovoľujem uviesť nasledovné.
 
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v ustanovení 6 písm. b), c) a g) síce označuje MH SR ako ústredný štátny orgán pre energetiku, teplárenstvo, plynárenstvo a tiež ochranu spotrebiteľa s výnimkou ochrany spotrebiteľa pri poskytovaní finančných služieb, avšak zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov ako lex specialis v 4 ustanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO") ako nezávislý a nestranný orgán štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví.
 
Oblasť ochrany spotrebiteľa v oblasti cien energií as ňou spojená zodpovednosť je teda v Slovenskej republike jednoznačne v pôsobnosti ÚRSO. Pre jeho zákonom výslovne určenej nezávislosti a vychádzajúc tiež z čl. 2 ods. 2 Ústavy SR nemôže MH SR do jeho pôsobnosti svojvoľne zasahovať. Je zodpovednosťou ÚRSO usilovať sa o naplnenie účelu regulácie, a to transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť dostupnosť predmetných špecifických tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností za primerané ceny a v určenej kvalite. Spájanie MH SR s problematikou ochrany spotrebiteľa a aktuálnou situáciou v oblasti cien energií je preto nenáležité. Práve naopak, MH SR malo výhrady k návrhom vyhlášok úradu v oblasti energetiky už v pripomienkovom konaní a poukazovalo na chýbajúce vyčíslenie dosahov zmien.
 
K Vami uvádzanému členstvu zástupcu spotrebiteľských združení v Regulačnej rade si dovoľujem uviesť, že navrhovanie členov Regulačnej rady je vo výlučnej kompetencii vlády SR a Národnej rady SR, preto MH SR nie je oprávnené sa k voľbe týchto zástupcov bližšie vyjadrovať.
 
Pokiaľ ide o podporu činnosti spotrebiteľských združení v oblasti ochrany spotrebiteľov na trhu s energiami a vodou, podľa nášho názoru v prípade záujmu o vypracovanie takto špecificky zameraného projektu majú spotrebiteľské združenia v rámci prideľovania dotácií na rok 2017 dostatočný priestor na realizáciu.
 
K Vašim výhradám, týkajúcim sa vzdelávania spotrebiteľskej verejnosti, by som rád uviedol, že celoplošné vzdelávanie o ochrane spotrebiteľa je najefektívnejšie realizovateľné práve cez systém školského vzdelávania, počínajúc už žiakmi základných škôl, preto MH SR víta, že do tém pre finančnú gramotnosť v rámci Národného štandardu finančnej gramotnosti boli zaradené aj všeobecné témy ochrany spotrebiteľa. MH SR sa aktívne podieľa na zlepšovaní právneho povedomia spotrebiteľov aj vlastnými spotrebiteľsko-vzdelávacími seminármi pre učiteľov stredných škôl a vzdelávacími aktivitami Európskeho spotrebiteľského centra v SR.
 
 
S pozdravom
 
Vladimír Rak
riaditeľ kancelárie ministra
 
 

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.