logo-lisabonskazmluvalogo-CC

 

Komisia vyzýva Slovensko, aby zabezpečilo úplnú ochranu spotrebiteľských záujmov

Európska komisia – Tlačová správa
Spotrebitelia: Komisia vyzýva Slovensko, aby zabezpečilo úplnú ochranu spotrebiteľských záujmov

Brusel 27. februára 2012 − Európska komisia požiadala Slovensko, aby zabezpečilo správnu transpozíciu smernice 2009/22/ES, pokiaľ ide o určité opatrenia na ochranu spotrebiteľských záujmov. Hoci Slovensko navrhlo, že zmení a doplní svoje vnútroštátne právne predpisy na transpozíciu tejto smernice, neuviedlo vhodný časový rámec na jej uskutočnenie, a tým neumožnilo primeranú ochranu niektorých spotrebiteľských práv. Smernica 2009/22/ES umožňuje spotrebiteľskému zväzu alebo verejnej organizácii na ochranu spotrebiteľov v jednom členskom štáte podať žalobu proti komerčnému subjektu so sídlom v inom členskom štáte.

Takzvaný „súdny príkaz“ je príkaz vydaný súdom alebo správnym orgánom, ktorým sa komerčný subjekt zaväzuje bezodkladne zastaviť činnosti, ktoré sú v rozpore s určitými spotrebiteľskými záujmami, napríklad nekalé marketingové praktiky, zavádzajúce reklamy alebo predaj pod tlakom, kým sa nevydá konečný rozsudok o ich zákonnosti.

Na Slovensku nesmú spotrebiteľské zväzy a organizácie v prípade potenciálneho porušenia kolektívnych záujmov spotrebiteľov požiadať o takýto príkaz v dvoch konkrétnych oblastiach, a to pokiaľ ide o služby na vnútornom trhu a o určité aspekty zmlúv o časovo vymedzenom užívaní ubytovacích zariadení, o dlhodobom dovolenkovom produkte, o ďalšom predaji a o výmene.

Komisia sa preto domnieva, že Slovensko netransponovalo smernicu 2009/22/ES primeraným spôsobom.

Komisia z toho dôvodu začala 30. septembra 2011 proti Slovensku konanie vo veci porušenia. V reakcii na to Slovensko pripustilo, že jeho vnútroštátne právne predpisy nie sú v súlade so smernicou a informovalo Komisiu o vojom úmysle ich zmeniť a doplniť.

Slovensko však doteraz smernicu primerane nevykonalo.

Z toho dôvodu dnes Komisia prijala rozhodnutie zaslať Slovensku odôvodnené stanovisko. Ak Komisia do dvoch mesiacov nedostane uspokojivú odpoveď, môže sa rozhodnúť podať žalobu proti tomuto členskému štátu na Súdny dvor EÚ.

Kontext

V prípade porušenia právnych predpisov v rámci Únie, ktoré negatívne ovplyvňuje kolektívne záujmy spotrebiteľov v členskom štáte, akýkoľvek kvalifikovaný subjekt (spotrebiteľský zväz alebo verejná organizácia zodpovedná za ochranu spotrebiteľov) v uvedenom členskom štáte môže podať žalobu na vydanie súdneho príkazu v členskom štáte, v ktorom došlo k porušeniu právnych predpisov. Cieľom tohto konania je dosiahnuť príkaz, na základe ktorého by sa komerčným subjektom zabránilo vo vykonávaní činností, ktoré poškodzujú kolektívne záujmy spotrebiteľov v inom členskom štáte.

Žaloby na vydanie súdneho príkazu zavedené touto smernicou neumožňujú poškodeným spotrebiteľom dostať odškodné.

Členské štáty určia súd alebo správny orgán, ktorý má právomoc rozhodovať o žalobách na vydanie súdneho príkazu.

Rozhodné právo sa určuje podľa pravidiel v súčasnosti platného súkromného medzinárodného práva.

Členské štáty oznámia Komisii subjekty kvalifikované na podanie žaloby na vydanie súdneho príkazu v inom členskom štáte. Komisia aktualizuje zoznam subjektov kvalifikovaných na podanie žaloby v inom členskom štáte každých šesť mesiacov a nadväznosti na to ho zverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pred podaním žaloby na vydanie súdneho príkazu môžu členské štáty očakávať, že sa uskutoční predchádzajúca konzultácia medzi porušovateľom a navrhovateľom/kvalifikovaným subjektom, aby sa podporilo hľadanie riešenia prostredníctvom rokovaní. Ak sa porušovanie nezastaví do dvoch týždňov od prijatia žiadosti o konzultáciu, môže sa podať žaloba na vydanie súdneho príkazu.

Členské štáty môžu rozšíriť rozsah žalôb na vydanie súdneho príkazu. Okrem toho môžu rozšíriť možnosť podania žaloby na vydanie súdneho príkazu na akúkoľvek inú príslušnú osobu.

MEMO/12/134
http://ec.europa.eu/consumers/prot_rules/injunct/index_en.htm

Kontaktné osoby :
Frédéric Vincent +32 2 298 71 66
Aikaterini Apostola +32 2 298 76 24

Kontakt

Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska
Popradská 6
06401 Stará Ľubovňa

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.